آلبرکامو؛ خالق اندیشه‌های انسان معاصر

آلبرکامو مردی که زندگی‌ ای سراسر فراز و نشیب را تجربه کرده است. از سویی به بیان حالات و رفتار انسان و محکوم کردن ضعف‌ های بزرگ رفتاری او پرداخته و از سوی دیگر برای تسلی وجدان و روح آدمی در مقابل هر آنچه نوشته است که او را به ورطه غم و ناامیدی می‌کشاند.…

0 دیدگاه

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد