نگاهی به دیدگاه بزرگ علوی و بهرام صادقی به داستان و داستان نویسی

دیدگاه بزرگ علوی و بهرام صادقی نسبت به داستان و داستان نویسی با بهرام صادقی درمی‌یابیم که «داستان اتفاق است که در زبان می‌افتد» و با بزرگ علوی درمی‌یابیم که «زبان اتفاقی است که در داستان می‌افتد». این دو نویسنده ادبیات ایران نویسندگانی با سبک و سیاقی متفاوت‌اند که بیانگر دو سنت متفاوت در ادبیات…

1 دیدگاه

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد