سيد حسن موسوی عضو انجمن سمر

سيد حسن موسوی سيد حسن موسوی هستم، متولد شهريور ١٣٤٨ شهرستان فريمان داراي مدرك فوق ليسانس در روان شناسي و مشاوره. حدود سه سال است كه از محضر استاد ترابيان در زمينه داستان نويسي كسب فيض مي كنم، دراين مدت تمامي گارگاههاي داستان نويسي را گذرانده و با مكاتب رئاليسم، رئاليسم جادويي، سوررئال، مدرنيسم و…

0 دیدگاه

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد