آشنایی با ترم یک داستان نویسی، مدرس علی اسلام دوست

آشنایی با ترم یک داستان نویسی انجمن سمر مدرس علی اسلام دوست در ترم یک داستان نویسی اصول و مبانی داستان کوتاه آموزش داده می شود. در جلسه ی اول سعی می شود هنرجو با مختصات کلی داستان به صورت ابتدایی آشنا شو؛ من جمله اصل بازافرینی و حادثه ی داستانی ،شخصیت. همچنین هنر جویان…

0 دیدگاه

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد