نقدی بر داستان کوتاه “زیباترین غریق جهان” اثر گابریل گارسیا مارکز

نقدی بر داستان کوتاه "زیباترین غریق جهان" اثر گابریل گارسیا مارکز بر اساس درس گفتارهای کارگاه رئالیسم جادویی انجمن سمر نوشته شده است. *حرکت از حس به فراحس داستان با یک مشاهده (حس) در دنیای بیرون آغاز می شود:"اولین بچه هایی که برآمدگی تیره و مواج را دیدند..." و به سمت فراحس (خیال) در دنیای…

6 دیدگاه

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد