من به این پول نیاز دارم ولا غیر – میلاد نوید پور

میلاد نویدپور: مثل همیشــه تنهــا رفتم زیارت امــام رضا (ع) و همــان دم در صحن نشســتم. ایــن بــار دلم خیلی پر بود و شــروع کردم به گلایه کردن از آقــا. زار زار گریه میکــردم. هیــچ جا نمی شــود مثل حرم…

0 دیدگاه

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد