نقد فیلم انگل (Parasite)

نقد فیلم انگل (Parasite) فیلم جهانی از تن است با آدم هایی در درون و بیرون آن. صحنه اول فیلم پنجره اي باریک است که نگاه را به کف خیابان کثیفی می کشاند و جوراب هاي لنگ به لنگی که…

0 دیدگاه

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد