پلیکان روی پلکان ابوتراب خسروی نشست

فرا داستان سید محمد توحیدی با نگاهی طنز به داستان پلکان ابوتراب خسروی پلیکان روی پلکان ابوتراب خسروی نشست، وقتی پدرم آقای الف همراه برادر مرده اَم دال از پلکان داستان آقای خسروی پایین می رود، آقای توحیدی با خشم به این پایان بندی اعتراض می کند و حرف آخرش را می زند. حرف آخر…

1 دیدگاه

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد