چارلی چاپلین، کمدین اشک‏‌ها و لبخندها

کمـدیــن اشک‏‌هـا و لبخندهـا  نگاهی به جهان سینمایی چارلی چاپلین به بهـانـه چهـل‌وپنجمیـن سـال درگـذشت او نزدیک به نیم قرن از مرگ نابغه‌ای در سینما می‌گذرد که پدر دائم‌الخمرش او را رها کرد و رفت و مادرش دیوانه شد و در آسایشگاه روانی درگذشت. خودش هم البته چیزی نمانده بود که اسیر روان پریشی شود…

0 دیدگاه

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد