عکس نوشت 63: مسلم انصاریان- زهره شوریده دل- راشین قشقایی- نعیمه طاهرپور

عکس نوشت 63 بیا تا قصه ای پر راز باشیم چو دریا موج موج آغاز باشیم به بال کاغذین نزدیک خورشید پر وبالی به سوز وساز باشیم نگاهت می کِشد برروی خاکم به چشمی بسته درپرواز باشیم هوای عاشقی سر در گمم کرد بیا تا یک نفس آواز باشیم چو مرغان اسیر وخسته بالیم بیا…

0 دیدگاه

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد