عکس نوشت 63: مسلم انصاریان- زهره شوریده دل- راشین قشقایی- نعیمه طاهرپور

شماره 1: بیا تا قصه ای پر راز باشیم چو دریا موج موج آغاز باشیم به بال کاغذین نزدیک خورشید پر وبالی به سوز وساز باشیم نگاهت می کِشد برروی خاکم به چشمی بسته درپرواز باشیم هوای عاشقی سر در…

0 دیدگاه

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد