عکس نوشت 35:شهین پوستچی-نجمه مولوی-نهاوندی و…(بخش اول)

عکس نوشت 35 بیدارشو بیدارشو دستهایت هنوز بوی قصه می دهد . تو ! آنقدرتمام نشدنی هستی که  رنگ آسمان ،رنگ شجاعت تو شده است. بیدارشو بی بی رقیه می گفت تو در آسمان غوغایی به پا کرده ای . بی بی رقیه می گفت برای فرشته ها از زمین مهربانی برده ای . دیشب…

0 دیدگاه

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد