گفتاری درباره ی داستان “زیباترین غریق جهان” اثر گابریل گارسیا مارکز

گفتاری درباره ی داستان "زیباترین غریق جهان" گابریل گارسیا مارکز توسط فاطمه یونس مهاجر زیباترین غریق جهان، مردی قوی و‌ تنومند است که در دریاهای دور و آزاد غرق شده است و حالا آب، جسد آغشته به فلس ماهی ها و تخم صدف و شرابه های عروس دریایی او را به کناره خلیج یکی روستاها کشانده…

1 دیدگاه

نقدی بر داستان کوتاه “زیباترین غریق جهان” اثر گابریل گارسیا مارکز

نقدی بر داستان کوتاه "زیباترین غریق جهان" اثر گابریل گارسیا مارکز بر اساس درس گفتارهای کارگاه رئالیسم جادویی انجمن سمر نوشته شده است. *حرکت از حس به فراحس داستان با یک مشاهده (حس) در دنیای بیرون آغاز می شود:"اولین بچه هایی که برآمدگی تیره و مواج را دیدند..." و به سمت فراحس (خیال) در دنیای…

6 دیدگاه

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد