درس گفتاری در سبک پست مدرنیسم بر نقد داستان کوتاه”گردن زرافه”

درس گفتاری در سبک پست مدرنیسم از دکتر علی اکبر ترابیان بر نقد داستان کوتاه "گردن زرافه" نوشته هما رضوی زاده   "داستان گردن زرافه" زن در قفس را باز کرد. پرنده بیرون آمد، مثل عادت همیشگی اش. به پاهایش نگاه کرد. چندقدمی کنار میله ها رفت و برگشت. بعد ایستاد. سرش را بالا آورد.…

1 دیدگاه

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد