• دسته‌بندی پست:اخبار
  • دیدگاه‌های پست:0 دیدگاه
  • زمان مطالعه:زمان مطالعه: 2 دقیقه

تهدید کرونا را به فرصت تبدیل میکنیم

نویسندگان شهرمان در گفت وگو با قدس:

تهدید کرونا را به فرصت تبدیل می کنیم

سرورهادیان/

کرونا که آمد، روزهای متفاوتی را برایمان رقــم زد. روزهایی که در آغازین راه، ناشــناختگی اش، ناباوری را به همراه داشــت، اخبار گوناگون از شــناخت بیماری ســبب شــد تأثیر آن هر روز در زندگی مردم جدی تر شود و به طور قطع این تأثیرگذاری روی افرادی مانند نویسندگان که نگاه ژرفی دارند نیز کاملا مشهود است.

به ســراغ تنی چند از نویسندگان شهرمان می روم تا در خصوص حال و هوای نوشتن و خلق آثار در دوران کرونا برایمان بگویند.

  • یک فرصت

»نجمه مولوی« متولد مشــهد و کارشــناس رشته علوم تربیتــی، یکی از پیشکســوتان عرصه داستان نویســی شهرمان اســت. او می گوید: گاهی شــرایط به گونه ای می شــود که اگر نتوانیــم به عنوان یــک فرصت از آن استفاده کنیم با مشکلات روحی و روانی عدیده ای مواجه خواهیم شد.

او می افزاید: حضور یک ویروس کشــنده و مرگ آور که شــرایط را برای همه مردم دنیا ســخت کرده است هم می تواند یک فرصت باشد.

این مدرس و منتقد داســتان تصریح می کند: به اعتقاد من این دوران می تواند فرصتی برای تفکر و نگاه به آنچه تاکنون پشت سر گذاشته ایم، باشد. توجه به خدایی که جز او هیچ قدرتی چاره ساز چنین وضعیتی نیست.

این مؤلف تأکید می کند: نویسنده ها نیز از این فرصت و لحظات اجباری مانــدن در خانه می توانند برای مطالعه عمیق تر و متفاوت تر و خلق آثار بهره ببرند.

نجمــه مولــوی اظهار مــی دارد: خدا را شــاکرم که توانسته ام دو مجموعه داستان کوتاه و داستان کودکم را در تابســتان ۹۹ به چاپ برســانم و همچنین اولین رمان من نیز مجوز چاپ آن صادر و در حال گذراندن فرایند چاپ آن هســتم.

این بانوی اهل قلم با اشاره به اینکه محتوای کتاب هایش در زمان کرونا خلق نشده اســت، بیان می دارد: نگارش کتابهــا متعلق به این دوران نیست اما اصلاحیه و ویرایش مجدد داستان ها در همین فرصت خانه ماندن انجام شده است که شاید اگر این اجبار نبــود، درگیری ها و دغدغه های زندگی مجال این کار را نمی داد.

وی تأکید می کند: امیدوارم هر چه زودتر این شــرایط نگران کننده تمام شــود و با درسی که از سپری کردن چنین شــرایطی گرفته ایم اندیشــه و تفکر خالق تر و سازنده تری داشته باشیم.

  • جامعه ای متأثر از کرونا

یکی دیگر از پیشکســوتان داستان نویسی مشهد نیز در خصوص شــیوع کرونا و اثرات آن بر خلق آثار نوشتاری آینــده می گوید: نویســندگان در ایــن جامعه زندگی می کنند و به طور قطع شــروع هر مسئله ای تأثیراتش روی نویسندگان بیشتر از همه احساس می شود؛ مسائلی از قبیل سیاسی، اجتماعی و… یا هر مسئله بزرگی که در جامعه رخ دهد، بیشتر روی آنها تأثیر می گذارد و بالتبع در نوشته هایشــان دیده میشود، به طور قطع موضوعی مثل کرونا تأثیر شگرفی بر جامعه ایرانی گذاشته است.

علــی براتی کجوان میافزاید: بــرای مثال کرونا موجب محدودیت بســیاری در روابط شــد و خیلی از مسائل جدیدی را به همراه آورد و تأثیر زیادی روی نویسندگان خواهد گذاشــت. میتوانم درباره خودم بگویم، شاید در ابتــدا این قضیه را همانند خیلــی از افراد جامعه جدی نگرفتم و احساس می کردم گذرا و رفتنی باشد اما وقتی که پدر و مادرم هر دو به این بیماری مبلا شدند و هر دو در یک بیمارستان بستری بودند کم کم این تأثیر عمیق تر شد.

او تأکید می کند: بــه هر حال به طور قطع تحولاتی که در جامعه رخ می دهد، تأثیرات شــگرفی دارد و مطمئن هستم داستان های جدیدی که پس از این دوران بیرون بیاید تأثیرات خودش را نشان می دهد.

  • داستانهایی ماندگار

 اســتاد براتی کجوان خاطرنشان می سازد: با آن حسی کــه در دوران کار روزنامه نــگاری نســبت به وقایع دارم و زود واکنــش نشــان نمی دهم بــرای من باید زاویه های روشــن بیشتری داشــته باشد زیرا در حال حاضر تأثیرش احساسی است و خیلی روی تفکرات و اندیشه ها تأثیر عمیق تری نگذاشته است که منجر به فراورده ادبی به نام داستان شود ولی مطمئناً به زودی مجموعه و داســتانهای زیادی چاپ خواهد شــد که مانا و ماندگار خواهد بود.

نویســنده کتاب »پســر من قاتل اســت؟« تصریح می کند: در حال حاضر چندین مجموعه مانند »آماده طلوع« آماده چاپ و نشــر است و همچنین در حال ویرایش کتاب »کاغذباد« هســتم که درباره اسارت آزادگان است.

این مدرس و منتقد داستان بیان می کند: همچنین اولین رمانــم به نام »من در اتریش هیتلــر را دیدم« که درباره علت مهاجرت است در مرحله تحقیق است.

وی تأکید می کند: البته کرونا برای من برکاتی هم داشت و حداقل فرصتی شــد که دو مجموعه ام را آماده کنم و ویرایش آن ها را انجام دهم.

  • دلنوشته کرونایی

یکی دیگر از نویســندگان شــهرمان مریــم عرفانیان، کارشــناس علوم ارتباطات اجتماعی نیز می گوید: هنوز اتفاق خاصی برای خلق آثار کرونایی برایم پیش نیامده است جز نوشتن چند دلنوشته کرونایی.

این بانوی اهل قلم می افزاید: به اعتقاد من دوران قرنطینه فرصت خوبی است برای اتمام کتاب های دیگرم که از آن بهره بردم و آنها را به اتمام رسانده ام.

وی در ادامه تصریح می کند: این روزها تصمیم گرفته ام تقویمی تهیه کنم و حال و هوای این روزها را بنویسم. چون گمان می کنم این ویروس مدتها با ما خواهد بود پس در روزهای قرنطینه می توان بیشتر نوشت.

 

روزنامه قدس خراسان 19 مهر 1399

دیدگاهتان را بنویسید