آشنایی با مدرنیسم استاد ترابیان -تمرین درسی آفرینش داستانی – فاطمه یونس مهاجر

« تغییر می کنیم، پس هستیم » ‌شیرین جانم این دومین نامه ای است که برایت می نویسم می دانم این روزها سالروز آغاز آشنایی من و تو در حضور او است آن هم در این فصل بهار که درختان،…

0 دیدگاه

آشنایی با مدرنیسم استاد ترابیان -تمرین درسی آفرینش داستانی “دوچرخه”-علیرضا جمشیدی

تمرین درسی آفرینش داستانی، دوره آشنایی با مدرنیسم استاد ترابیان دوچرخه گربه ای می شوم که سبیل هایش را قیچی کرده باشند، پا بزن، پا بزن، تو میتونی، پشت سرم را که نگاه کردم بابا نبود، خوردم زمین، دوچرخه یک…

0 دیدگاه

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد