دکتر علی اکبر ترابیان

هوالحق سمر تا ثمر رزومه داستانی دکتر علی اکبر ترابیان طرقبه مدرس انجمن ادبیات داستانی سمر 1364، دانشگاه ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد علی اکبر ترابیان طرقبه ، دانشجوی ادبیات‌فارسی با همکاری واحد فرهنگی‌ انجمن ‌اسلامی‌ دانشجویان کلاس نقد می‌‌گذارد، ساعت…

0 دیدگاه

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد