سرکار خانم مولوی

نویسنده و مدرس گرامی

انتخاب داستان شما به نام آوازی برای پری دریایی در بخش آزاد فستیوال جهانی داستان ما و کرونا تبریک می گوییم. امید که در سایه الطاف بیکران یزدان پاک بیش از پیش در اعتلای فرهنگ و ادبیات فارسی این مرز و بوم بدرخشید و کوشا باشید.

دوستان شما در انجمن ادبیات داستانی سمر

دیدگاهتان را بنویسید