هوالحق

انجمن ادبیات داستانی سمر برگزار می کند:
خوانش” تاریخ بیهقی
با رویکرد زبان و محتوای ادبیات داستانی ایران
مدرس: علی اکبر ترابیان
یکشنبه ها عصر – ساعت 4 تا 5
مکان : کانون دانشگاهیان خراسان – بین سه راه آب و برق و وکیل آباد 22 – جنب گل فروشی
جلسه اول: یکشنبه 9 دی ماه

دیدگاهتان را بنویسید