آشنایی با ترم یک داستان نویسی انجمن سمر

مدرس علی اسلام دوست
 
در ترم یک داستان نویسی اصول و مبانی داستان کوتاه آموزش داده می شود. در جلسه ی اول سعی می شود هنرجو با مختصات کلی داستان به صورت ابتدایی آشنا شو؛ من جمله اصل بازافرینی و حادثه ی داستانی ،شخصیت.
همچنین هنر جویان با مشخصه های تفاوت داستان کوتاه با داستان بلند و رمان آشنا می شوند.
در جلسات بعدی هنر جو اصول و تکنیک های داستان را  به صورت تخصصی فرا می گیرد؛ من جمله شخصیت پردازی مستقیم و غیر مستقیم ، توصیف زمان و مکان ،پرداختن به اصل نگو نشان بده.
همچنین به هنرجو  راوی و انواع زاویه دید اموزش داده می شود (زاویه دید اول شخص و سوم شخص)گام بعد کار کردن بر روی انواع تکنیک هایی است که باعث جذاب شدن داستان و کشش خواننده می شود که شامل تکنیک های تعلیق می شود و تکنیک های تعلیق تشکیل شده از جدال و انواع آن و گره افکنی و انواع آن.
نکته مهم کارگاهی بودن دوره داستان نویسی است بدین معنی که هر جلسه پس از آموزش، هنرجویان تمرین انجام داده و تمرین ها نقد شده تا ابهامات احتمالی بر طرف شود و تمرین هایی هم برای منزل در نظر گرفته می شود.
امید است با ادامه ترم های پیشرفته تر داستان نویسی، هنرجو بتواند کتاب چاپ کنند.

آشنایی با ترم یک داستان نویسی – مدرس علی اسلام دوست
 

 

دیدگاهتان را بنویسید