این طرح از اردیبهشت ماه سال 95 ، برای هنرجویانی که دوره های مبتدی و پیشرفته داستان نویسی را در این انجمن گذرانده اند، اجرا شده است.
در این طرح که با پیشنهاد موضوعات اخلاق فردی، خانوادگی و اجتماعی، برای خلق داستان های کوتاه آغاز شد، 25 نفر از هنرجویان شرکت کردند.
مراحل اجرای طرح:
1.ارائه داستان توسط هنرجویان
2.جلسات مستمرهفتگی نقد داستان ها در انجمن
3.بازنویسی داستان ها و بررسی مجدد توسط اعضای انجمن

هم اکنون ده کتاب مجموعه داستان کوتاه، بصورت مستقل از ده نویسنده، در حال ویرایش است که تا مهرماه 96 ، منتشر خواهد شد.

انجمن ادبیات داستانی سمر
17/3/96

دیدگاهتان را بنویسید