مسلم انصاریان آنیل خلج

عکس نوشت 75

کودک به اشتیاق

پا بر زلالِ آب طراوت بخشید

آب تحفه تقدیمِ پاکی دستانش کرد

 به تبسم پاسخ داد

رنگ در نگاه طبیعت پاشید

جلوه می کرد خدا

مسلم انصاریان

تنها لبخند زلال تو توان عبور از آب را دارد.

لبخند تو از آب گذشت، آب کف زد و از سر گذشت.

آنیل خلج

دیدگاهتان را بنویسید