عکس نوشت 78: مریم محتشمی – آنیل خلج – مسلم انصاریان

ناجوانمردانه درختان قطع می شوند برای سود و منفعت تبر به دستانی که فهم لازمه حضور درختان را در چرخه حیات طبیعت ندارند و همانگونه که در زندگی فقط به خویشتن و منافع لحظه ای خویش می اندیشند؛ طبیعت را…

0 دیدگاه

عکس نوشت 77: زهره شوریده دل- عسل برومند- مسلم انصاریان و…

آآآآه ه ه ه خسته شدم! کمرم درد گرفت، دست و پام ضعف کرده، چشمام دیگه سو نداره اما، وقت ندارم؛ هنوز خیلی از آجرای زندگیم مونده که باید سیاهشون کنم. زهره شوریده دل نه دیگر فرصت قلم دست گرفتن…

0 دیدگاه

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد