نقد داستان کوتاه قطار سریع السیر

دینوبوتزاتی در 28 ژانویه1972 پس از آخرین اثرش وقایع زمینی چشم از جهان فرو بست از دیگر آثار او شصت داستان، بیست داستان و کوسه هاست . اثر مورد بحث ما در اینجا داستان کوتاه قطار سریع السیر از مجوعه داستان کوتاه کتاب بیست داستان اوست. که علاوه بر داستان مورد بحث، شامل داستانهایی مثل…

0 دیدگاه

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد