عکس نوشت 51: ملیحه نامنی- مسلم انصاریان- مریم محتشمی و…

عکس نوشت 51 کدام جادّه ی خاکی یا شاید هم جادّه های بی روح و مرده ی مُدِرن و آسفالت مرا به نگاه هفت رنگ عاشقانه چشمان ِ آسمان رساند. نمی دانم! گاه خود راه تو را به سوی جهانی دیگر می کشاند و دَوان دَوان به سویش هم سو می شوی. کدام بی قراری…

0 دیدگاه

عکس نوشت 48: آرام یوسفی- مریم محتشمی- مسلم انصاریان و…

عکس نوشت 48 می ترسم از هر دستی که به سویم دراز شود. زخم ها خورده ام از دست های سپید، دست های سرخ، دست های رنگین، دست های خالی، دست های پر... نمی دانم اینبار چه بروزم خواهد آورد این دست ناآشنا. ای دست ناشناس ایندفعه باز برایم چه مصیبتی به ارمغان آوردی. ‏‪…

0 دیدگاه

عکس نوشت 46: شوریده دل- راشین قشقایی- مریم محتشمی- ملیحه نامنی

عکس نوشت 46 بطالت و زشتی یک جاده خالی و کشدار را تنها یک رنگین کمان میتواند بشکند .!! تو؛ ای زیبای من اکنون که در انتهای جاده عمر کسالت بارم و در آسمان تاریک وجودم خود نمودی چون بارشی از انفجار نورهای رنگین کمان ؛!!  بگذار حریفان کوردل دق کنند از حسرت و زیر…

0 دیدگاه

عکس نوشت 45: شهین پوستچی- شوریده دل- مرضیه جلالی و…

عکس نوشت 45 دیدمش، با یک عالمه شکوفه همسفره بود. عمری از او گذشته اما دلش هنوز جوان بود. برایم که از قصه اش با آدم و حوا می گفت،گفتم: "عجب عمری داری!" گفت: "یک سیب است و یک دل که عاشق آدم شد." با چشمان گرد شده گفتم: "تو ! عاشق آدم شدی؟" آهی کشید…

0 دیدگاه

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد