عکس نوشت 81: عسل برومند – سمانه حسینی -معصومه خزاعی و…

  مادرم هم این گونه بال های مرا ساخت و من برای تو... امیدوارم تو والدی باشی که پر پروازت پُر باشد. عسل برومند مامان من این بال‌ها رو دوست ندارم، این‌ها بال‌های تویه، من مال خودم رو می‌خوام. سمانه…

0 دیدگاه

عکس نوشت 77: زهره شوریده دل- عسل برومند- مسلم انصاریان و…

آآآآه ه ه ه خسته شدم! کمرم درد گرفت، دست و پام ضعف کرده، چشمام دیگه سو نداره اما، وقت ندارم؛ هنوز خیلی از آجرای زندگیم مونده که باید سیاهشون کنم. زهره شوریده دل نه دیگر فرصت قلم دست گرفتن…

0 دیدگاه

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد