عسل برومند سمانه حسینی معصومه خزاعی

شماره 1:

مادرم هم این گونه بال های مرا ساخت و من برای تو…

امیدوارم تو والدی باشی که پر پروازت پُر باشد.

عسل برومند

…………………………………………………………

شماره 2:

مامان من این بال‌ها رو دوست ندارم، این‌ها بال‌های تویه، من مال خودم رو می‌خوام.

سمانه حسینی

…………………………………………………………

شماره 3:

عشق مادری است که از خودگذشتگی را می آموزد

بال‌هایش می شکند تا تو بال هایت توان پرواز داشته باشند

الف. یوسفی

…………………………………………………………

شماره 4:

مادرم خیاط قابلی است. پرهای رنگ و رو رفته سفیدش را طوری به قامت من اندازه می کند که می توانم عقاب شوم و اوج  بگیرم.

معصومه خزاعی

دیدگاهتان را بنویسید

دو × 3 =