عسل برومند سمانه حسینی معصومه خزاعی

عکس نوشت 81

مادرم هم این گونه بال های مرا ساخت و من برای تو…

امیدوارم تو والدی باشی که پر پروازت پُر باشد.

عسل برومند

مامان من این بال‌ها رو دوست ندارم، این‌ها بال‌های تویه، من مال خودم رو می‌خوام.

سمانه حسینی

عشق مادری است که از خودگذشتگی را می آموزد

بال‌هایش می شکند تا تو بال هایت توان پرواز داشته باشند

الف. یوسفی

مادرم خیاط قابلی است. پرهای رنگ و رو رفته سفیدش را طوری به قامت من اندازه می کند که می توانم عقاب شوم و اوج  بگیرم.

معصومه خزاعی

دیدگاهتان را بنویسید