خانه » نقد داستان های نویسندگان خارجی » گزیده هایی از مقاله “کودکی تا نویسندگی فقط یک شب فاصله است” قلم جان هوارد گریفین

گزیده هایی از مقاله “کودکی تا نویسندگی فقط یک شب فاصله است” قلم جان هوارد گریفین

جان هوارد گریفین

از کودکی تا نویسندگی فقط یک شب فاصله است

گزیده هایی از مقاله کودکی تا نویسندگی فقط یک شب فاصله است قلم جان هوارد گریفین

  • قاپیدن لحظه ها

بیشتر ما خیلی محتاطانه زندگی می کنیم و کارمان را آن قدر ارزشمند نمی دانیم که خودمان را فداش کنیم. زندگی باید آموزشی مدام برای نویسنده باشد. او باید یاد بگیرد که هر لحظه از زندگی را بقاپد.

  • ذوق ونهاد

گوتـه مـی گوید: « ذوق آدمـی در تنهایـی شـکـل مـی گیـرد و نهـاد او در جریان زندگی .» نهـاد آدمـی بایـد وجـود داشـته باشـد و بـاز هـم بـایـد مـدام در تغییر و تحـول باشـد،تـا ذوق را بـاردار کنـد. اگر ما خیلـی محتاطانه و محافظـت شـده زندگـی کـنـیـم و فـقـط بـا راحـتـی هـادر ارتبـاط باشـیم،خودمـان را از نیمـی از جریان زندگی محروم کرده ایم.

  • تبدیل به نویسنده ذاتی

یک شیوه خـوب بــرای ایـن کـه ببینیـم آیـا داریـم تبدیـل بـه یـک نویسـنـده ذاتـی مـی شـویـم یـا نـه همیـن اسـت. بیاییـد دفعـه بعـد کـه در بـاران گرفتـار مـی شـویم، ببینیـم آیـا دلـمـان مـی خواهـد بخاطـر زحمتـی کـه برایمـان ایجـاد مـی کـنـد، از آن ابــراز نـفـرت کنیـم یـا بـا لـذت احسـاس برخاسته از قطـره قـطـره افتادنش را روی صورت و دست هامان بررسی کنیم .

  • تجربه منحصر به فرد

شما تجربه ای منحصر به فرد را سپری خواهید کرد، چون هیچ کس دیگری نمی تواند واکنشی مثل واکنش شما را به باران داشته باشد.

 
منبع : صفحه اینستاگرام انجمن ادبیات داستانی سمر 
 انجمن ادبیات داستانی سمر در اینستاگرام: samarsabz.ir@

جان هوارد گریفین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.