گزارش تصویری از کارگاه مدرنیسم دو  انجمن ادبیات داستانی سمر که در روز شنبه 28 مهرماه در فرهنگسرای فناوری و رسانه مشهد برگزار شد.  موضوع : تنهایی، عشق و تنهایی، خودشناسی، از خودبیگانگی انسان از نگاه مدرنیست ها

دیدگاهتان را بنویسید