مسلم انصاریان زهره شوریده دل

عکس نوشت 56

عشق، گاهی به شکل دستی است که تو را بغل می کند

گاهی به شکل شعری که تپش های قلبت را بیشتر می کند

و گاهی نیز عشق، عطری است که در هوای خاطرت می پیچد

مسلم انصاریان

اردیبهشت 1400

انگار همین دیروز بود که آمدیم اینجا تا تو پاسبک کنی عزیز دل! آنروز اما نگذاشتند که بیایم و درد کشیدنت را لااقل با لمس پر از عشق انگشتانت سهیم شوم.

امروز اینجاییم، دوباره!! و برای همیشه دستانت از آن من است.

زهره شوریده دل

دیدگاهتان را بنویسید