مجتبی جعفری مسلم انصاریان

عکس نوشت 74

آنکه می ترسد، می ترساند؛

آنکه بسیار می ترسد، بسیار می ترساند؛

آنکه بسیار بسیار می ترسد، بسیار بسیار می ترساند؛

“ترس از یک اتفاق”، آدم ها بیشتر زمین گیر می کند تا خود اتفاق؛

ترس، ترس، ترس؛ یک ضلع از سه ضلع مثلث نابودی آدم هاست

مجتبی جعفری

سلطان به تیر جهل جماعت شکار شد

این نعره ها صدای غرش طبل جهالت است

مسلم انصاریان

دیدگاهتان را بنویسید