محسن صادقی نیا مسلم انصاریان راشین قشقایی

عکس نوشت 80

به نام آزادی

آزادی اندیشه

آزادی سخن

آزادی قلم

آنگاه که قلم سخن از اندیشه می گوید

و اندیشه موهبتی است خداوندی برای حاکمیت خرد

و چون خرد حاکم گردد

تعالی بشر را سبب شود و آن جامعه ی متعالی زیر پرچم عدالت مدینه ی فاضله را بنا کنند

مسلم انصاریان

بهار 1400

با قلم هنرمند هر چه کنند باکی نیست.

سایه اش بر اوراق سپید تا ابد باقی خواهد ماند.

محسن صادقی نیا

دست نگه دار

دوباره بخون

نوشتم با چکش

با چکش ِخودش

نه با “گاز انبر”ِ تو

“با رویش ناگزیر جوانه چه می کنید “

راشین قشقایی

وحشتی وصف ناپذیر سر تا پای انبر دست سیاه را فرا گرفت.

با سایه ها و اندیشه های زنده چه کنم؟

وای نقش شأن در ذهن ها جاودانه مانده است، جایی که دست من به آن نمی رسد.

معصومه خزاعی

دیدگاهتان را بنویسید