محسن صادقی نیا مسلم انصاریان راشین قشقایی

شماره 1:

به نام آزادی

آزادی اندیشه

آزادی سخن

آزادی قلم

آنگاه که قلم سخن از اندیشه می گوید

و اندیشه موهبتی است خداوندی برای حاکمیت خرد

و چون خرد حاکم گردد

تعالی بشر را سبب شود و آن جامعه ی متعالی زیر پرچم عدالت مدینه ی فاضله را بنا کنند

مسلم انصاریان

بهار 1400

…………………………………………………………

شماره 2:

با قلم هنرمند هر چه کنند باکی نیست.

سایه اش بر اوراق سپید تا ابد باقی خواهد ماند.

محسن صادقی نیا

…………………………………………………………

شماره 3:

دست نگه دار

دوباره بخون

نوشتم با چکش

با چکش ِخودش

نه با “گاز انبر”ِ تو

“با رویش ناگزیر جوانه چه می کنید “

راشین قشقایی

…………………………………………………………

شماره 4:

وحشتی وصف ناپذیر سر تا پای انبر دست سیاه را فرا گرفت.

با سایه ها و اندیشه های زنده چه کنم؟

وای نقش شأن در ذهن ها جاودانه مانده است، جایی که دست من به آن نمی رسد.

معصومه خزاعی

دیدگاهتان را بنویسید

14 − 11 =